ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Pezsgőbárunk az Érintetteket még az adatkezelés megkezdése előtt a jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatás kiterjed az Érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónkban hivatkozott Pezsgőbárunk a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül.

Adatkezelő neve: Sophisto Bár Kft.

Adatkezelő elérhetősége: 

1138 Budapest, 

Madarász Viktor utca 47-49. A ép. 9 em.

(Adószáma: 27535835-2-41)

Adatkezelő képviselője: Perényi Zoltán Gábor

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. 1. TÁJÉKOZTATÓNK CÉLJA ÉS HATÁLYA

Jelen Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy megismertessük Önt a Sophisto Champagne Bar által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban lévő adatvédelmi politikát bárunk mint Adatkezelő magára nézve kötelező erejűnek ismeri el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor egységéünk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

 

 1. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

Az Érintett hozzájárulása: Az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan (félreérthetetlen és egyértelmű) konkrét cselekedete, amely által beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon való hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részünkre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik.

 

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.III. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

Pezsgőbárunk mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és a tisztességesen, valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük az Érintett páciens hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Minden olyan esetben, amikor személyes adatait Adatkezelő pezsgőbárunk az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, tájékoztatjuk Önt, és ehhez megszerezzük az Ön előzetes, és kifejezett hozzájárulását, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Önnek arra, hogy a felhasználást megtiltsa.

Mint Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy, tehát Ön felel.

A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mint Adatkezelőknek nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

Mint Adatkezelők az általunk kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adjuk.

Pezsgőbárunk, mint Adatkezelő az általunk kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 1. ADATKEZELÉSEINK FELSOROLÁSA ÉS CÉLJA 

 1. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor pezsgőbárunk marketing célú megkereséseivel szeretné Önt tájékoztatni a vendéglátóipari egységben elérhető új termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről, esetlegesen kihirdetett aktuális akciókról.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Meglévő és leendő Érintettek marketing célú tájékoztatása

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Érintettek kategóriái: A Sophisto Bar Hírlevelére feliratkozók Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím

Adatfeldolgozó: Mailchimp levelezőszoftver

Adatkezelés tervezett időtartama: Az Érintett által történő visszavonásig Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy rendelkezzen a harmadik fél beleegyezésével!

 1. A PÁCIENS JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

 1. Tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa arról, vajon kezeli-e valamely személyes adatát, és ha igen, akkor kötelesek vagyunk számára hozzáférést biztosítani általunk kezelt személyes adataihoz.

Az érintett a személyes adatok kezelése ügyében bármikor írásban fordulhat hozzánk. Tájékoztatást kérhet az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve info@sophisto.hu e-mail címre küldött e-mailben. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Pácienst más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatás iránti kérés kiterjedhet a Páciensről az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

 1. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől, hogy az általa kezelt pontatlan személyes adatot helyesbítse. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Páciens kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

A Páciens kérheti az Adatkezelők által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály ad felhatalmazást! Tehát ha a IV. Pontban feltüntetett „Adatkezeléseink felsorolása és célja“ fejezetben található egyes adatkezeléseknél Ön az adatkezelés jogalapja résznél a „jogi kötelezettség jogalapja“ megjelölést látja, akkor adatait nem áll módunkban törölni, mert az adatok tárolását jogszabály írja elő az Adatkezelő – jelen esetben Sophisto Pezsgőbár – számára. A törlési kérelem megtagadásáról adatkezelői minőségünkben minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően azonban a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön mint Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az adatkezelés célja már megvalósult, de az Érintett azoknak Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztésének, érvényesítésének vagy védelmének céljából igényli.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

A Érintett kérheti, hogy Sophisto Pezsgőbár mint Adatkezelő a Páciens által rendelkezésre bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat elektronikusan olvasható formátumban megkapja és/vagy azokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk.

 1. A tiltakozáshoz való jog

A Páciens tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik.

 1. COOKIES / SÜTIK

Szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy amennyiben ellátogat a www.sophisto.hu weboldalra, sütik települhetnek a számítógépére.

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználónevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat minden egyes alkalommal újra megadnia, amikor honlapunkra látogat, vagy az egyik lapról egy másikra tér át.

A sütik engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és a teljesítményt. Önnek módjában áll törölni vagy letiltani

 

ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Weboldalunk sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

 • az oldal meglátogatásának tényét és idejét
 • az elérési útvonalat, amelyen át a felhasználó az oldalra érkezett
 • a felhasználó tevékenységeinek részleteit, a felhasználó beazonosítását, ha korábban járt már a weboldalon
 • annak tényét, beleegyezett-e abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon

Ha felhasználó korábban már járt a hirdető webhelyén, és engedélyezte a sütik használatát, külső szolgáltatók – közöttük a Google – ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó számára partnereinek internetes webhelyein.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célok érdekében kerülnek felhasználásra.

A cookie-kat 3. félnél, a Google Analytics szolgáltatásban tároljuk. A Google Analytics szolgáltatást arra használjuk, hogy weboldalunk, valamint erre irányuló különböző hirdetési tevékenységeink hatékonyságát és eredményességét mérjük. A Google Analytics-ben Önről a következő online adatok kerülnek tárolásra:

 • cookie azonosító
 • IP-cím
 • eszközspecifikus adatok (hardver, operációs rendszer, etc.)
 • kliensazonosító

A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org oldalra. Törölheti a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan kell elvégeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.VII. ADATBIZTONSÁG

 

A Sophisto Pezsgőbár mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintettek adatainak biztonságáról, elvégzi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá a hozzáférési szintek belső szabályzatban kialakított mértékéig. Az adatkezelő biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Szolgáltatás belső szabályzatában meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak. A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmazunk, amely lehetetlenné teszi a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumokhoz való hozzáférést bárunk szintén belső szabályzatában meghatározottak szerint jogosultsági szintek beépítésével szabályozza.

VIII. PANASZOK KEZELÉSE

Az adatvédelmi vonatkozású kérelmét, tiltakozását, panaszát az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit Szolgáltatásunk kezeli.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Szolgáltatásunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, pezsgőbárunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, erről bejelentést tesz az illetékes Felügyeleti Hatóság felé, kivéve abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

Ha az adatvédelmi incidens természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve vélhetően magas kockázattal jár, pezsgőbárunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt – az Érintettet – az adatvédelmi incidensről és meghozza a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.

A Sophisto Pezsgőbár mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Páciens külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett Páciens előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 1. TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI

Orvosi Centrumunk fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzétegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon követhesse a változtatásokat, illetve informálódjon arról, hogy ezek a változások Önt hogyan érintik!

A Tájékoztató hatályba lépésének napja: 2018. május 25.

Sophisto Pezsgőbár